Over ons

studioSK is een ontwerpbureau voor architectuur, stedenbouw en landschap. Ons team is een mix van ervaren ontwerpers en jong talent. In een creatieve werksfeer leveren wij verfrissende ontwerpen en inspirerende adviezen voor vaak complexe vraagstukken. Met architectuur, stedenbouw en landschap in één bureau overzien we de potenties van een locatie, de samenhang en het totale speelveld. We focussen op waardecreatie en leefkwaliteit voor een duurzame samenleving op weg naar een circulaire economie.

Over ons

Ruimtelijke kwaliteit & uitstraling

Al onze ontwerpen tonen de ambitie voor samenhang in alle schaalniveaus en architectonische uitstraling. Lokale kwaliteit, de genius loci vormt de basis voor een karakteristieke en integrale vormgeving. Zo krijgen ook complexe opgaven een ‘couleur locale’ en een specifiek, gebiedseigen concept. We doen dit door te focussen op publiekskwaliteit en een zorgvuldige inpassing in de context. In onze ontwerpen combineren we impulsen voor toekomstige ontwikkelingen met een zorgvuldige inbedding in het stedelijk weefsel en landschappelijke structuur. Recente projecten illustreren hoe onze architectuur een katalysator is voor ruimtelijke kwaliteit en vitaliteit.

Realisme & ambitie

Een open houding, heldere communicatie en teamwerk zijn kenmerkend voor onze werkwijze. De ontwerpers van studioSK zijn teamspelers die opereren in een netwerk van professionals. We hebben plezier in het managen van creatieve, multidisciplinaire processen. Daarbij hebben we het vermogen om complexiteit te regisseren en streven we naar eenvoud. Cross-overs met constructeurs, kunstenaars en designers vormen een verrijking van ons werkveld. We zijn kritisch over de vraagstelling en onszelf; we zijn ons bewust van de impact van onze ontwerpen op de omgeving en een groot publiek. We inspireren en realiseren gezamenlijke ambities, waarbij we zelf de lat hoog leggen en stimuleren de partijen waar we mee samenwerken om dat ook te doen; zonder de businesscase uit het oog te verliezen.

Interactie, communicatie & draagvlak

Door het publieke karakter van onze projecten hebben de ontwerpers van studioSK veel ervaring met communicatie, inspraak en betrokkenheid van belanghebbenden. Onze ontwerpen winnen aan kwaliteit door interactie met de opdrachtgever en de (eind)gebruiker. We organiseren verschillende ontwerpsessies, waarin we vanuit onze professionele visie een palet aan mogelijke opties voorleggen. Ruimtelijke kwaliteit zetten we op een overzichtelijke manier af tegen randvoorwaarden als budget, tijd, exploitatie etc. Hierdoor is het helder welke consequenties de ontwerpkeuzes hebben. Om begrijpelijk in beeld te brengen welk effect ontwerpkeuzes hebben of hoe een plan er uiteindelijk uit komt of te zien maken wij vaak gebruik van laagdrempelige en geavanceerde 3D-technieken om inzicht en draagvlak te verkrijgen, zoals bijvoorbeeld met visualisaties, simulaties of augmented reality.

Innovatief & inventief

Ook wat betreft innovatieve contractvormen hebben we een voorsprong. We werken zowel aan opdrachtgeverzijde als aan aannemerskant. studioSK heeft daar al vele jaren ervaring mee en weet in elke contractformule ruimtelijke en architectonische kwaliteit te regisseren en vast te leggen in heldere spelregels en concepten. studioSK is de ontwerpstudio van ingenieursbureau Movares. Voor bijvoorbeeld het uitwerken van BIM projecten kunnen we dus gebruik maken van alle technische disciplines onder een dak. We doen dat met de modernste technieken, zoals computational design en diverse printtechnieken. Onze ontwerpers zijn gewend om multidisciplinair te werken en verbindingen te leggen. Juist een integrale benadering zorgt ervoor dat onze gebouwen, landschappen en openbare ruimtes slim in elkaar zitten op alle vlakken; energiegebruik, onderhoud,  belevingswaarde, exploitatie en flexibiliteit.

Onze doelstelling en passie is om met plezier complexe projecten te realiseren, die gekarakteriseerd worden door een verrassende vanzelfsprekendheid.

Architectuur

Landschap

Stedenbouw

Mobiliteit

Afdelingsmanager Architectuur & Integraal Gebouw Ontwerp

Afdelingsmanager Landschap, Stedenbouw & Mobiliteit