Herinrichting Hildebrandplein

studioSK is gevraagd om op basis van een drietal scenario’s uit de voorfase tot een schetsontwerp te komen. Gekoppeld aan de Haagse ambities om in te zetten op mobiliteitstransitie is de benodigde herontwikkeling van het Hildebrandplein aangegrepen als  kans om meer kwalitatieve ruimte voor de voetganger, fietser, groen en water te creëren, kortom meer leefbaarheid op een cruciale plek in de stad die nu gedomineerd wordt door autoverkeer.

 

Het Hildebrandplein functioneert als belangrijk knooppunt tussen verschillende wijken: Moerwijk, Spoorwijk, Laak en Laakhavens. Het kruispunt wordt momenteel ervaren als een onduidelijk en onveilige plek waar relatief veel ongevallen plaatsvinden. Daarbij ontstaan door de vele verschillende rijrichtingen geregeld opstoppingen. Het bevorderen van de doorstroming, met name op de hoofdstructuur, is de aanleiding geweest voor de herinrichting van het Hildebrandplein. In samenwerking met de Gemeente Den Haag en een participatiewerkgroep zijn vanaf maart 2021 vele digitale ontwerpsessies georganiseerd. Tijdens deze sessies zijn de knelpunten en ambities geïnventariseerd. Op basis van enkele scenario’s uit de voorfase is door een team van verschillende vakdisciplines toegewerkt naar een voorkeursscenario dat aansluit op de vele wensen en eisen. Daarbij moesten lastige keuzen worden gemaakt. Door in te zetten op mobiliteitstransitie kan de dominantie en het ruimtebeslag van het autoverkeer worden teruggebracht ten gunste van voetgangers, fietsers, groen en ecologie. Daardoor zijn voorwaarden geschapen voor een stuk stad dat zowel verbindend werkt tussen wijken als verblijfkwaliteit heeft.

Het proces met de vakdisciplines van de gemeente liep parallel aan een participatietraject met bewoners en betrokkenen uit de omliggende wijken. Begin 2021 konden bewoners zich online aanmelden voor de Hildebrandplein werkgroep. Uit de aanmeldingen zijn 20 mensen geselecteerd die de verscheidenheid aan bewoners in de wijk representeren. Deze werkgroep heeft in een reeks digitale sessies bijgedragen aan de optimalisatie van de verschillende ontwerpen. Zowel het gemeentelijke team als de werkgroep kwamen uiteindelijk – onafhankelijk van elkaar – uit op een voorkeur voor hetzelfde schetsontwerp.

meerminder info


toonverberg info

Herinrichting Hildebrandplein
Herinrichting Hildebrandplein
Herinrichting Hildebrandplein